Mēs apmācām!

Par profesionālās pilnveides izglītības programmu “Digitālo kompetenču pilnveide”

Profesionālās pilnveides izglītības programma tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros.

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis:

Izglītojamajam ir nepieciešamas datorprasmes iesācēja līmenī.

Galvenās tēmas:

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju droša lietošana un Microsoft Office dokumentu formātu lietošana.

Sasniedzamie rezultāti pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas pabeigšanas:

 • Ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.
 • Pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.
 • Veidot digitālo saturu atbilstoši profesionālās darbības specifikai, ņemot vērā iespējamos drošības riskus.
 • Izveidot dažādu veidu dokumentus, atbilstoši noformēt tos, papildināt ar grafiskiem objektiem.
 • Lietot izklājlapas tabulu veidošanai, aprēķinu veikšanai, datu šķirošanai un atlasei, datu grafiskajai attēlošanai.
 • Veidot un demonstrēt prezentācijas, ievērojot informācijas atlases un strukturēšanas principus, sagatavot izdales materiālus.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

Izglītojamajam nepieciešams personālais dators vai viedierīce, ar iespēju instalēt lietojumprogrammas atbilstoši izglītības programmas attiecīgās tēmas apguvei.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits 160,

 no kurām:

 • teorija: 74
 • praktiskie darbi: 86

Noslēguma pārbaudījums:

Ieskaite

Īstenošanas vieta:

Skolas iela 21, Rīga, LV-1010

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās): 10

Plānotais mācību norises laiks:

 • darba dienu vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukti

Ja esat pieteikušies caur Mācības pieaugušajiem portālu, tad varat saņemt 90% līdzfinansējumu un jums par profesionālās pilnveides izglītības programmu “Digitālo kompetenču pilnveide” būs jāmaksā tikai 10% no kursa pilnās cenas!